lunes, 10 de noviembre de 2014

Currículum de lengua castellana y criterios de evaluación de ciclo superior


Los criterios de evaluación de ciclo superior son los siguientes, según marca la normativa Currículum educació primària – Decret 142/2007 DOGC núm. 4915:

-Participar de forma adequada en les situacions comunicatives, respectant les normes d’interacció oral.

· Realitzar exposicions orals amb ordre, coherència i claredat (coneixements, vivències, fets, idees, opinions), utilitzant adequadament recursos no lingüístics (gesticulació, suports visuals).

· Comprendre i extreure la informació rellevant de textos i produccions adequades a l’edat, provinents de diferents mitjans (explicacions, lectures, audiovisuals), diferenciant idees principals i secundàries, identificant idees, opinions i valors no explícits.

· Comprendre autònomament textos escrits (contes, poemes, articles, fullets informatius, entre d’altres) i audiovisuals (pel·lícules, anuncis, informatius).

-Saber respondre i formular preguntes referides als textos que s'han llegit o mirat.

· Exposar textos orals preparats prèviament de manera ordenada i clara (descripció de situacions, de processos, exposicions). Utilització de recursos adequats a l’audiència: to de veu, gesticulació, suports visuals.

· Extreure i contrastar informacions de textos escrits diversos i mostrar la comprensió per mitjà de la lectura en veu alta.

· Aplicar a les lectures estratègies treballades a llengua catalana.

· Escriure textos funcionals i textos narratius i poètics. Elaborar textos audiovisuals amb coherència i cohesió i correcció lingüística, utilitzant procediments adequats (selecció, ordenació, revisió).

· Reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge, detectant errors i avenços.

· Observació i aplicació de l’organització dels textos llegits i escrits a l’aula: descripcions, exposicions, instruccions, diàlegs, notícies, entre altres.

· Observació dels connectors per precisar el significat dels textos.

· Aplicar la puntuació apresa a llengua catalana.

· Aplicar la terminologia gramatical apresa a llengua catalana.

· Coneixement de les normes ortogràfiques, apreciant el seu valor social.

· Gaudir amb la lectura de textos tradicionals i de la literatura infantil adequats al cicle.

· Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, d’Espanya i del món, amb actitud de respecte cap a les persones que parlen altres llengües i interès a comprendre-les.

· Saber comparar produccions de diferents llengües per trobar-hi semblances i diferències i canviar el punt de vista personal per poder comprendre altres maneres de veure el món.

· Tenir interès per solucionar els problemes de comprensió i comunicació que es produeixen en contextos multilingües sabent adaptar els missatges.

· Usar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb els altres i ser crític amb els prejudicis racistes, sexistes i classistes.

........................................................................................................................................................
Currículum de lengua castellana

Según el  Currículum educació primària – Decret 142/2007 DOGC núm. 4915
los contenidos de lengua castellana para ciclo superior se pueden consultar en el siguiente enlace:


Enlace al currículum

No hay comentarios:

Publicar un comentario